Hình ảnh hoạt động của Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh:

Hình ảnh hoạt động của Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh: