HƯỚNG DẪN: Về việc tiếp nhận, hướng dẫn, quản lý sinh viên thực tập, kiến tập tại các đơn vị trực thuộc VC3

file:///Files/van_ban/NAM 2023/THANG 8/1. Hướng dẫn về tiếp nhận, quản lý sinh viên.pdf

 

TẢI FILE CAM KẾT: TẠI ĐÂY