Hình ảnh hội nghị của Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh:

Hình ảnh hội nghị của Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh: