Thông báo rút kinh nghiệm đối với vụ án "Giết người" do Thân Quang Hiền cùng đồng bọn thực hiện