Thông báo rút kinh nghiệm giữa nguyên đơn: Nguyễn Thị Dựa và bị đơn: Nguyễn Ngọc Đức