Thông báo rút kinh nghiệm giữa NKK: Phan Văn Ngời và NBK: Chủ tịch UBND huyện Tân Thành, BR-VT