Ban hành Quy định về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Toà án

Ngày 16/8/2021, Viện trưởng VKSND tối cao ký Quyết định số 255/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy định về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Toà án.
Quy định này gồm 4 Chương, 17 Điều, quy định về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Toà án, bao gồm: Bản án sơ thẩm; bản án phúc thẩm; quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án; quyết định đình chỉ giải quyết vụ án; quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án; quyết định giám đốc thẩm và quyết định tái thẩm (sau đây gọi tắt là bản án, quyết định).
Quy định được áp dụng đối với VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác của VKSND các cấp được giao nhiệm vụ kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Toà án (gọi chung là công chức). Quy định không áp dụng đối với bản án, quyết định giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu dân ý và các quyết định khác được Toà án ban hành trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.
Nguyên tắc kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính:
- Bảo đảm kiểm sát chặt chẽ 100% bản án, quyết định về giải quyết vụ án hành chính của Toà án.
- Bảo đảm sự vô tư, khách quan, kịp thời và đúng pháp luật.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa VKSND các cấp trong kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Toà án.
- Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát cùng cấp trong kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Toà án.
Thời điểm kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính:
- Trường hợp Kiểm sát viên tham gia phiên toà, thời điểm kiểm sát bản án, quyết định bắt đầu từ khi Hội đồng xét xử tuyên án.
- Trường hợp vì lý do khách quan, Kiểm sát viên không thể tham gia phiên toà hoặc các quyết định được ban hành trước khi mở phiên toà thì thời điểm kiểm sát bản án, quyết định bắt đầu từ khi Viện kiểm sát nhận được bản án, quyết định.
Những nội dung được quy định tại Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017), Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-VKSTC ngày 08/7/2019) của Viện trưởng VKSND tối cao và được quy định cụ thể, chi tiết hơn tại Quy định này thì được thực hiện theo Quy định này.
 
TG (Giới thiệu)