Chi bộ văn phòng: Tập trung bồi dưỡng, rèn luyện những đoàn viên, công đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng, góp phần phát triển nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Phát triển Đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng luôn được Chi bộ Văn phòng chú trọng, luôn nằm trong các Nghị quyết, buổi họp chi bộ để đưa ra những phương hướng và giải pháp cho vấn đề công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Trước những yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị trí của Việt Nam ngày càng được đề cao trên các diễn đàn quốc tế. Chi bộ Văn phòng luôn nhận thức sự đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, trong đó có công tác chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của đội ngũ tri thức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Bám sát, thực hiện bằng được các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với chủ trương: “Chú trọng, phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên là công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp,…”. Xác định với vai trò làm gương, tập thể Chi ủy, Đảng viên trong chi bộ luôn tự rèn luyện về bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, thể hiện tư cách của người Đảng viên với một lý tưởng và lối sống cao đẹp, qua đó những đoàn viên, công đoàn viên trong đơn vị thấy, hiểu và phấn đấu noi theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Đảm – Bí thư chi bộ Văn phòng tặng hoa và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Mai Thị Tuyết

Sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của tập thể Chi ủy, Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng đã được lan tỏa rõ nét nhất trong ngày kết nạp Đảng viên mới ngày  03/11/2022 đối với Quần chúng ưu tú Mai Thị Tuyết. Trong buổi Lễ kết nạp, Đảng viên mới Mai Thị Tuyết rất xúc động. Theo đồng chí Mai Thị Tuyết: “Các Đảng viên trong Chi bộ đã truyền lửa nhiệt huyết qua quá trình công tác tại đơn vị. Họ đã làm cho cá nhân nhìn thấy và phấn đấu noi theo bằng những việc làm nhỏ nhất hàng ngày”. Đây cũng  là niềm vui và hãnh diện đối với Chi bộ Văn phòng, là động lực phát triển toàn diện hơn, củng cố sự đoàn kết trong sạch và vững mạnh của Chi bộ.

Hoàng Ân – Văn phòng