Nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết đơn, án là nhiệm vụ trọng tâm trong năm công tác 2022 của Viện 2

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSNDTC là “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, trong năm 2022, Viện kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình tiếp tục thực hiện phương châm nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết đơn, án là nhiệm vụ trọng tâm.
Ngày 14/01/2022, Viện kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình (Viện 2) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Thế Thành – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện 2 tham gia.
Đ/c Cao Minh Trí - Viện trưởng Viện 2 phát biểu tại Hội nghị
Trong năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện cấp cao 3, sự đồng thuận của lãnh đạo Viện 2 và Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, tập thể Viện 2 đã đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ Ngành đề ra. Chương trình công tác kiểm sát năm 2022 của Viện 2 đã đề ra các nội dung như: Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác số 04/KH-VC3 ngày 06/01/2022 của Viện cấp cao 3; Đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Viện 2 trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; khắc phục hạn chế, tồn tại trong năm 2021, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Viện 2 vẫn xác định công tác kiểm sát việc giải quyết án, giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết theo Nghị quyết của Quốc Hội và của Ngành giao. Ngoài ra, tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm giảm tỷ lệ Bản án, Quyết định của Tòa án hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát, đồng thời nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm.
Đ/c Nguyễn Thế Thành – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị
 Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021, Chương trình công tác năm 2022 cũng như tham luận của lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và Kiểm sát viên trong toàn đơn vị, đồng chí Nguyễn Thế Thành – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 2 đánh giá cao những kết quả công tác năm 2021 Viện 2 đã đạt được; đề nghị sau Hội nghị, các Phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện ngay các nội dung công tác đã đề ra, đặc biệt chú trọng đến các giải pháp phối hợp trong công tác kiểm sát Bản án, quyết định để nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm trên một cấp, tích cực phối hợp với với Văn phòng và Viện 4 nhằm tăng cường giải quyết Đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Tiếp tục phát huy tính nêu gương và vai trò của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về "Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự". Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện số hóa hồ sơ... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Bố trí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức thực hiện các công tác phù hợp năng lực, trình độ và kinh nghiệm. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng xây dựng và tạo động lực để đội ngũ công chức cống hiến, tận tụy, phát huy năng lực, sở trường. Chú trọng công tác đào tạo và tự đào tạo tại đơn vị. Lãnh đạo Viện 2 kết hợp tổ chức các buổi trao đổi, rút kinh nghiệm qua các vụ, việc dân sự với họp giao ban hằng tháng của Viện 2. Triển khai thực hiện Hệ thống biểu mẫu văn bản tố tụng nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao). Tham mưu lãnh đạo Viện cấp cao 3 chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Kiểm sát viên sẵn sàng việc tham gia phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 15/01/2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.
 Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 Tin bài: Nguyễn Nam Hưng
Tin ảnh: Nguyễn Hoàng Ân