Phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng là một lý tưởng cao đẹp của quần chúng

Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN) là đội tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam; xuyên suốt tiến trình lịch sử, Đảng CSVN có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gánh vác sứ mệnh lịch sử cao cả cùng với bảo vệ những truyền thống quý báu của dân tộc; kể từ khi ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc đấu tranh dành quyền độc lập, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay.
Trong công tác lãnh đạo chung đối với dân tộc, Đảng CSVN là ngọn cờ, là tiếng nói đoàn kết, đại diện cho lợi ích toàn diện của mọi tầng lớp trong xã hội với mục đích xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Người Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn, mỗi khi đất nước lâm nguy luôn xuất hiện những hào kiệt đứng lên bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của dân tộc, nhưng trước những năm 1930, khi đất nước chìm trong đau thương dưới gót giày xâm lược của thực dân thì sự trỗi dậy của những tinh thần yêu nước hầu hết đều đi vào thất bại bởi vì họ chưa có một đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng đắn, phù hợp và chưa có một ngọn cờ để tập hợp, thuyết phục và phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng. Trong sự nghiệp lãnh đạo của mình, từ khi có Đảng, với những tôn chỉ rõ ràng, đường lối đúng đắn nhằm phục vụ lợi ích chính đáng của mọi người, mọi giai tầng trong xã hội đã trở thành chân lý tất yếu khách quan. Do đó, dù là một đảng còn non trẻ, lãnh đạo đất nước nửa thuộc địa, trong tình thế thù trong giặc ngoài, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới vẫn trong tình trạng thoái trào nhưng chỉ sau 15 năm thành lập, Đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân với vũ khí thô sơ, lạc hậu đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc thắng lợi, giành độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chính thắng lợi vĩ đại, chưa từng có trên thế giới đó đã tạo thành cơ sở nền tảng cho các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các quốc gia trên thế giới nổ ra. Mục đích, lý tưởng cao đẹp đó của Đảng ta không chỉ là chân lý sống và chiến đấu của bao thế hệ con người Việt Nam mà còn của các quốc gia, dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới.
.Chi bộ Viện 3 sinh hoạt chuyên đề tại Nhà tù Phú Lợi - Bình Dương
Sự lãnh đạo tài tình của Đảng CSVN càng thể hiện rõ nét trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và Ngành kiểm sát nhân dân nói riêng. Với uy tín và sự hiệu quả, thiết thực trong lãnh đạo, Đảng CSVN đã đưa nền kinh tế nước ta vốn bị tàn phá của chiến tranh vươn mình phát triển mạnh trong khu vực và trên quốc tế, đời sống nhân dân từng bước ổn định và nâng cao; giữ vững môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia để phát triển đất nước; thiết lập các mối quan hệ quốc tế song phương, đa phương trên tinh thần độc lập tự chủ, cùng có lợi, được bạn bè quốc tế tín nhiệm và chọn là điểm đến về cả chính trị và kinh tế. Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa càng trở nên sáng tỏ, tạo đà thúc đẩy cả hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, nhân dân càng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, gần 60 năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần không nhỏ vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước trong thời gian qua.
Trong từng thời kỳ, Ðảng đã đề ra các nhiệm vụ chính trị cho Ngành kiểm sát nhân dân, được thể hiện trong Nghị quyết các kỳ Ðại hội Ðảng, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương Ðảng; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lãnh đạo nói chung của Ðảng. Viện Kiểm sát nhân dân đã có sự đổi mới mạnh mẽ và liên tục về nhận thức, về tổ chức, cán bộ, về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động. Sự lãnh đạo của Ðảng đã tạo ra sự chuyển biến thật sự về chất trong tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát, nâng cao vị trí, vai trò của Viện Kiểm sát trong hệ thống chính trị để xứng đáng là một trong các “cơ quan trọng yếu của chính quyền” có vai trò “thực hiện chế độ pháp trị, giữ vững và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, bảo vệ chế độ dân chủ”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói. Hơn thế nữa, từ những đường lối, chỉ thị của Đảng đối với ngành kiểm sát nhân dân, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện Cấp cao 3) và Chi bộ Viện kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) thuộc Viện Cấp cao 3 đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thiết thực, cụ thể trong đơn vị nhằm có những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của ngành và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Ðảng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót và phát huy tính dân chủ trong tập thể rõ nét hơn.
Đoàn viên Chi đoàn Viện cấp cao 3 về nguồn tại Khu căn cứ Rừng Sác - Cần Giờ
Đặc biệt trong công tác xây dựng con người, đối với đội ngũ đảng viên và những quần chúng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, Chi bộ Viện 3 thường xuyên rèn giũa con người phải có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; có bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng đắn và kiên định, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, trung thành với lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc; có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung; có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, hòa đồng, gắn bó với tập thể và nhân dân, biết lắng nghe ý kiến, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội; thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực. Nhìn chung, Đảng ta luôn hướng tới rèn luyện con người hoàn thiện về thể chất và nhân cách, phẩm chất đạo đức cách mạng đủ sức lãnh đạo quần chúng đấu tranh bảo về chế độ, bảo vệ nhân dân trong mọi giai đoạn đi lên của đất nước.
Vì vậy, bản thân mỗi quần chúng, nhất là những quần chúng mới vào ngành kiểm sát nhân dân phải nhận thức được tầm quan trọng và lý tưởng cao đẹp của Đảng CSVN để từ đó tự xây dựng cho mình mục tiêu phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Mỗi quần chúng đều được đồng chí Bí thư Chi bộ Viện 3 quan tâm, giúp đỡ, động viên tư tưởng và tập thể Chi bộ Viện 3 phân công một Đảng viên hướng dẫn, dìu dắt để có hướng phấn đấu tốt, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng CSVN. Do vậy, mỗi quần chúng cần tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin; Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và thường xuyên cập nhật kiến thức mới; Có quan điểm bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, không dao động trước khó khăn, thách thức, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình nhằm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân ngày càng hoàn thiện.
Lê Vân Anh – Viện 3