Phóng sự truyền hình - Hội nghị chuyên đề về hoạt động ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai