Thông báo rút kinh nghiệm vụ án: Lê Văn Trạo / Trần Thị Rồi

file:///Files/van_ban/2022/THANG 7/TBRKN 40. V2.pdf