Thông báo rút kinh nghiệm vụ án: Nguyễn Thị Lệ / Nguyễn Thị Mịn

file:///Files/van_ban/2022/THANG 9/TBRKN 43. V2.pdf