Viện 2 tiếp tục xác định “Công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị GĐT-TT và nâng cao chất lượng hồ sơ kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, hồ sơ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị GĐT-TT” là nhiệm vụ trọng tâm trong năm công tác 2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSNDTC là “Đoàn kết, trách nhiệm – Kỷ cương, liêm chính – Bản lĩnh, hiệu quả” và quán triệt phương châm “Yêu cầu: Rõ ràng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, khả thi; kiến nghị: chính xác, kịp thời; kháng nghị: đảm bảo căn cứ pháp luật, thuyết phục”. Trong năm 2023, Viện kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình tiếp tục xác định “Công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và nâng cao chất lượng hồ sơ kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, hồ sơ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm là nhiệm vụ trọng tâm”. Đồng thời, xác định “Công tác kháng nghị phúc thẩm là nội dung đột phá”, đảm bảo tăng về số lượng và nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm trên cấp của Viện cấp cao 3.

Ngày 16/01/2023, Viện kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình (Viện 2) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Thế Thành – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện 2 tham gia.

Toàn cảnh Hội nghị

 Trong năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện cấp cao 3, sự đồng thuận của lãnh đạo Viện 2 và Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, tập thể Viện 2 đã đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ Ngành đề ra. Chương trình công tác kiểm sát năm 2023 của Viện 2 đã đề ra các nội dung như: Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác số 04/KH-VC3 ngày 05/01/2023 của Viện cấp cao 3; Đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Viện 2 trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; khắc phục hạn chế, tồn tại trong năm 2022, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm – Kỷ cương, liêm chính – Bản lĩnh, hiệu quả”, trong năm 2023, Viện kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình tiếp tục xác định “Công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và nâng cao chất lượng hồ sơ kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, hồ sơ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm là nhiệm vụ trọng tâm”. Đồng thời, xác định “Công tác kháng nghị phúc thẩm là nội dung đột phá”, đảm bảo tăng về số lượng và nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm trên cấp của Viện cấp cao 3.

Đ/c Nguyễn Đình Trung – Đảng ủy viên VKSNDTC - Viện trưởng Viện cấp cao 3,  phát biểu chỉ đạo nội dung chương trình công tác của Viện 2

Đ/c Nguyễn  Thế Thành – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022, Chương trình công tác năm 2023 cũng như tham luận của lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và Kiểm sát viên trong toàn đơn vị, đồng chí Nguyễn Thế Thành – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 2 đánh giá cao những kết quả công tác năm 2022 Viện 2 đã đạt được; đề nghị sau Hội nghị, các Phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện ngay các nội dung công tác đã đề ra, đặc biệt chú trọng đến các giải pháp phối hợp trong công tác kiểm sát Bản án, quyết định để nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm trên một cấp, tích cực phối hợp với với Văn phòng và Viện 4 nhằm tăng cường giải quyết Đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Tiếp tục phát huy tính nêu gương và vai trò của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về "Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự". Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện số hóa hồ sơ... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Bố trí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức thực hiện các công tác phù hợp năng lực, trình độ và kinh nghiệm. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng xây dựng và tạo động lực để đội ngũ công chức cống hiến, tận tụy, phát huy năng lực, sở trường. Chú trọng công tác đào tạo và tự đào tạo tại đơn vị. Lãnh đạo Viện 2 kết hợp tổ chức các buổi trao đổi, rút kinh nghiệm qua các vụ, việc dân sự với họp giao ban hàng tháng của Viện 2. Triển khai thực hiện Hệ thống biểu mẫu văn bản tố tụng nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao) và “Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân” (ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 05/10/2022 của Viện trưởng VKSND Tối cao). Tham mưu lãnh đạo Viện cấp cao 3 chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Kiểm sát viên sẵn sàng việc tham gia phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 15/01/2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Nguyễn Nam Hưng - Viện 2