Viện cấp cao 3 thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKS cấp dưới theo Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSNDTC

Viện cấp cao 3 đưa ra các giải pháp nhằm nâng cáo chất lượng, hiệu quả công tác, tăng cường trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ qua việc kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các loại án tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-VC3 ngày 05/01/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) về công tác kiểm sát năm 2023 trong các ngày 20 và 21/3/2023; Viện cấp cao 3 đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các loại án năm 2023 tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông. Đoàn công tác do đồng chí Phạm Đình Cúc - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp thuộc Viện nghiệp vụ tham gia thành viên.

Quá trình triển khai 02 cuộc kiểm tra, đồng chí Phạm Đình Cúc - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn nêu rõ nội dung chủ yếu của kỳ kiểm tra lần này là kiểm tra việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của nghành kiểm sát năm 2023 và kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản đối với các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước trong quý I năm 2023. Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân để có chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát tối cao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác.

Làm việc với tập thể Viện kiểm sát các tỉnh trên, đồng chí Phạm Đình Cúc - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 đánh giá cao việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm của Viện kiểm sát tỉnh, đã bám sát và thực hiện nghiêm các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Nghành cũng như quy định của pháp luật. Đơn vị đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đồng thời đồng chí Phạm Đình Cúc - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 - Trưởng đoàn cũng mong muốn trong thời gian tới ngoài việc hàng quý có những tổng hợp rút kinh nghiệm giữa Viện cấp cao 3 và 23 Viện kiểm sát địa phương trong khu vực sẽ phối hợp cùng xây dựng, triển khai thực hiện những chuyên đề nghiệp vụ về hình sự, hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại nhằm tạo sự chuyển biến chuyên nghiệp hơn trong chuyên môn đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Qua làm việc, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh Đắk Nông, Viện kiểm sát tỉnh Bình Phước đều có chung ý kiến là: Qua kiểm tra đã thể hiện sự quan tâm, phối hợp của Viện cấp cao 3 và các Viện kiểm sát tỉnh, đồng thời đã trao đổi, hướng dẫn tháo gở những khó khăn, vướng mắc, chỉ ra những vấn đề, nội dung cần khắc phục, bổ sung hoặc nhân rộng điển hình trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với hai đơn vị. Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh Đắk Nông, Viện kiểm sát tỉnh Bình Phước mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ trong thời gian tới để giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra: 

            Bài: Đình Nam V4 - Hoàng Ân VP