VKSND cấp cao tại TP.HCM ban hành Quy định về việc thực hiện chấm công lao động bằng máy quét vân tay và Quy chế về quản lý và sử dụng các phần mềm ứng dụng và hộp thư điện tử.

Ngày 12/02/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) ký Quyết định số 61/QC-VC3 ban hành Quy định về việc thực hiện chấm công lao động bằng máy quét vân tay và Quyết định số 62/QĐ-VC3 ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng các phần mềm ứng dụng và hộp thư điện tử của Viện cấp cao 3.

Quy định về việc thực hiện chấm công lao động bằng máy quét vân tay gồm 07 điều, được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/3/2020, nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động trong việc chấp hành kỷ luật lao động để sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, quy chế của Ngành, nội quy, quy định của cơ quan.

Quy chế về quản lý và sử dụng các phần mềm ứng dụng và hộp thư điện tử của Viện cấp cao 3, gồm 03 chương, 13 điều, quy định về phạm vi, đối tượng điều chỉnh; các hành vi bị cấm; trách nhiệm, quyền hạn của người quản lý, người quản trị và người sử dụng phần mềm ứng dụng và hộp thư điện tử; chế độ bảo trì, bảo mật, sự phân quyền sử dụng phần mềm ứng dụng và hộp thư điện tử. Quy chế là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho việc quản lý, quản trị, sử dụng, khai thác, cập nhật, bảo trì, bảo mật các phần mềm ứng dụng và hộp thư điện tử hoạt động thông qua mạng Internet của Viện cấp cao 3 có hiệu quả đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Cùng ngày, Viện trưởng Viện cấp cao 3 cũng ban hành quyết định số 63/QĐ-VC3 về việc giao quyền quản trị các phần mềm ứng dụng và hộp thư điện tử cho đồng chí Đinh Thanh Bình – Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, thống kê và công nghệ thông tin thuộc Văn phòng.  

Việc ban hành các quy định, quy chế mới nêu trên là hết sức cần thiết, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Viện cấp cao 3 trong thời gian tới./.

Hồng Trinh – VP