VKSND cấp cao tại TP.HCM tổ chức họp giao ban tháng 11 năm 2019