VKSND tối cao thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự

(BVPL) - Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số 77/QĐ-VKSTC thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao. Theo đó, Phòng gồm không quá 9 biên chế. Số biên chế này được điều chỉnh, bố trí, sắp xếp trong tổng biên chế của Ngành đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Theo Quyết định số 77/QĐ-VKSTC, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự được quy định tại Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 5/1/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao.
Theo đó, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật.
1
Các ĐBQH bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. (Ảnh minh hoạ - quochoi.vn)
Phòng giám định kỹ thuật hình sự có chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật giám định tư pháp; nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật. 
Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự là đơn vị cấp phòng thuộc Văn phòng VKSND tối cao. Phòng giám định kỹ thuật hình sự có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các Giám định viên và công chức khác. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách chuyên môn về giám định tư pháp phải là giám định viên tư pháp.
2
Quyết định của Viện trưởng về thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao.
 
Cũng theo Quyết định số 77/QĐ-VKSTC, Phòng giám định kỹ thuật hình sự có không quá 9 biên chế. Số biên chế này được điều chỉnh, bố trí, sắp xếp trong tổng biên chế của Ngành đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
Việc ban hành Quyết định trên được căn cứ Nghị quyết số 1192/NQ-UBTVQH14 ngày 22/1/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao.
P.V