Thông báo rút kinh nghiệm vụ án: Nguyễn Văn Hòa và đồng phạm

file:///Files/van_ban/2022/THANG 6/TB23.V1.pdf